آزمایشگاه شیمی عمومی نوشته حسین اختر محققیکتاب آزمایشگاه شیمی عمومی از سری کتاب های چاپ شده در زمینه آزمیشگاه شیمی عمومی نوشته آقای حسین اختر محققی می باشد که شامل مقررات ایمنی آزمایشگاه و آشنایی با پنجاه وسیله آزمایشگاهی و مراحل کار چهارده آزمایش مربوط به درس آزمایشگاه شیمی عمومی تدریس شده در دانشگاه ها است.

لطفا جهت دسترسی به متن PDF کتاب بر روی لینک ( متن PDF ) کلیک کنید.